Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày ngày 17/11/2016 Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc bán xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Công văn số 2401/STNMT-KHTC ngày 29/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bán xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư của Chi cục Bảo vệ môi trường Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 02129A/CT-TĐG.MDC.BRVT ngày 01/4/2021 của Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Bất động sản Mạnh Đạt

1280x623

Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các thông tin như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản: 

– Tên đơn vị: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Địa chỉ: Khu phố 4, đường Hà Huy Tập, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

– Tên tài sản: Xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư hiệu Toyota Innova-G, biển kiểm soát 72M-000.07.

– Giá khởi điểm: 248.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

Các tổ chức đấu giá đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản, quy định. Cụ thể như sau:

– Có tên trong Danh sách tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp;

– Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá: Có trụ sở riêng, có hội trường riêng tổ chức đấu giá, các thiết bị cần thiết khác đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá;

– Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Năm thành lập; đội ngũ nhân viên; có kinh nghiệm trong việc đấu giá tài sản Nhà nước;

– Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

– Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

– Hồ sơ bao gồm: Giấy đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận hoặc Thẻ đấu giá viên (bản sao); Các tài liệu, giấy tờ chứng minh năng lực và kinh nghiệm của tổ chức mình; Các giấy tờ khác thuộc hồ sơ năng lực.

 Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính từ 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2021  đến 16 giờ 00 phút , ngày 12 tháng 5 năm 2021.

–  Địa điểm nộp hồ sơ: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: Khu phố 4, đường Hà Huy Tập, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính – Tổng hợp – Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Khu phố 4, đường Hà Huy Tập, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu , điện thoại: 0254 3711.292

Ghi chú:  (Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  chỉ thông báo cho tổ chức đấu giá được lựa chọn và không hoàn trả hồ sơ cho tổ chức đấu giá không được lựa chọn).

Đính kèm Thông báo số 13/TB-CCBVMT ngày 10/5/2021 /FileUpload/files/13TB-CCBVMT-%20Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o.pdf

Tác giả bài viết: Chi cục Bảo vệ Môi trường
Nguồn tin: Chi cục Bảo vệ Môi trường